Wednesday, August 24, 2016

Happy Kobe Bryant Day Los Angeles

Los Angeles named 8/24 Kobe Bryant Day to honor the former Laker.

Enjoy.